PÓCS Éva

Titulus / Title
(CSc)
E-mail
pocse[@]chello.hu
Tanulmányok, tudományos fokozatok
1998: MTA doktora: néprajztudomány;
1998: habilitáció, ELTE, BTK;
1982: kandidátus, ELTE BTK;
1960: egyetemi diploma, ELTE BTK, néprajz–magyar szak, múzeológus és középiskolai tanár.
Education and acdemic degrees
1998 Doctor of the Academy (DSc);
1998: Doctor habil.; Eötvös Loránd University, Budapest;
1982: Candidate of the Sciences (CSc) Hungarian Academy of Sciences;
1965–1968: Postgraduate studies; Department of Folklore / Eötvös Loránd University, Budapest;
1960: B.Sc. and M.Sc. (joint degree): Ethnography – Hungarian Language and Literature; Eötvös Loránd University, Budapest.
Munkahelyek
2012–2018: „Kelet–Nyugat” kutatócsoport, projektvezető (324214 sz. EKT projekt, Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások) PTE, majd MTA BTK, Néprajztudományi Intézet;
2008: PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, professor emeritus;
2001–2003: MTA Néprajzi Kutatóintézete, főmunkatárs;
1999–2007: PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi tanár;
1993-1999: JPTE BTK Néprajz Tanszék, egyetemi docens;
1990–2000: MTA Néprajzi Kutatóintézete, tudományos osztályvezető;
1968–1989: MTA Néprajzi Kutatóintézete, munkatárs, majd főmunkatárs;
1965–1968: ELTE BTK Folklore Tanszék, aspiráns;
1960–1965: Damjanich János Múzeum, Szolnok, segédmuzeológus majd muzeológus;
1959–1960: Néprajzi Múzeum, gyakornok.
Current and previous positions
2012–2018: PI of the EAST-WEST research group (ERC project FP7 № 324214), Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute of Ethnology;
2006- professor emeritus,
1999–2005: professor,
1993–1998: associate professor; Department of European Ethnology and Cultural Anthropology, University of Pécs;
1990–2002: senior researcher,
1968–1989: research fellow; Institute of Ethnography of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest;
1960–1965: Curator; Museum Damjanich János, Szolnok
Szakmai tisztségek, bizottsági tagságok
2016: “Hidden Galleries” H2020 № 677355 ERC project (Cork) külső tanácsadója;
1999: MTA Néprajzi Bizottság tagja;
1998–2006: Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztály elnöke;
1995: Interdisziplináris Doktori Iskola, Néprajz és Kulturális Antropológia Program tagja, PTE;
1992–1996: Összehasonlító Folklorisztika Doktori Iskola tagja, ELTE;
2004–2005: OTKA Társadalomtudományi Szakkollégium tagja;
1998–2004: OTKA Néprajzi Zsüri tagja majd elnöke;
1980–1996: MTA Tudományos Minősítő Bizottság Néprajzi Szekciójnak tagja.
Institutional responsibilities, comissions of trust
2016: External advisory board member of the ERC project “Hidden Galleries” H2020 № 677355;
1999: Member of the Committee for Ethnography of the Hungarian Academy of Sciences;
1998–2006: President of the Folklore Section of the Hungarian Ethnographical Society;
1995: Member of the Interdisciplinary Doctoral School, Ethnology and Cultural Anthropology Doctoral Program, University of Pécs;
1992–1996: Member of the Doctoral School of Comparative Folkloristics, Eötvös Loránd University, Budapest;
2004–2005: Member of the College of Social Sciences of the Hungarian National Research Foundation OTKA);
1998–2004: Member, later president of the Evaluating Board for Ethnography of the OTKA;
1980–1996: Member of the Ethnography Section of the National Postgraduate Degree Granting Board of the HAS.
Díjak, kitüntetések
2004: Herder díj (Alfred Töpfer Stiftung, Hamburg);
2002: Ortutay Gyula emlékérem (Magyar Néprajzi Társaság);
2000: Szűcs Jenő díj (Soros alapítvány);
1998, 2003: “Az év kiemelkedő szellemi alkotása” díj (PTE);
1995: Györffy István emlékérem (Magyar Néprajzi Társaság);
1995: Pro Scientia díj és emlékérem (Oktatási Minisztérium);
1972: Jankó János díj (Magyar Néprajzi Társaság).
Prizes, awards
2004: Herder Prize by the Alfred Töpfer Stiftung (Hamburg);
1998, 2000: Award of the University of Pécs for the most outstanding publication of the year;
2003: Gyula Ortutay Memorial Medal;
1999: Szűcs Jenő Prize of the Soros Foundation;
1995: Pro Scientia award of the Ministry of Education;
1995: István Győrfy Memorial Medal;
1972: Jankó János award.
Fő kutatási területek
A magyar néphit és népi vallás rendszere, európai kapcsolatai, az európai vallásantorpológia fogalomrendszere, a halottkultusz, samanizmus, boszorkányság és egyéb mitikus-rituális rendszerek történeti alakulása, paradigmaváltásai, európai mitológiák, ráolvasások.
Main research areas
General concepts and phenomena of the anthropology of religion anthropology; comprehensive analysis and comparative research of Central Eastern European vernacular religion, folk belief and text folklore; complex anthropological research of lay religiosity and popular magic; research into early modern religion, witchcraft and demonology.
Publikációk
Több mint 500, ebből 12 könyv, 23 szerkesztett könyv, 7 társszerkesztővel szerkesztett könyv. Négy vallásantorpológiai és vallási néprajzi könyv- és forráskiadványsorozat alapítása illetve sorozatszerkesztése.
Publications
She is the editor of 23 volumes and co-editor of 7 volumes, founder and series editor of 4 series on the anthropology of religion and folklore. The number of her academic publications is more than 500; within this she has authored 12 books.
Fontosabb publikációk / Selected publications
2012 (szerk. és bevezető tanulmányok): Hiedelemszövegek. (A magyar folklór szövegvilága 1.) Budapest: Balassi Kiadó.
2012: ’We, Too, Have Seen a Great Miracle’: Conversations and Narratives on the Supernatural among Hungarian-speaking Catholics in a Romanian Village. In Marion Bowman – Ülo Valk, (ed.): Vernacular Religion in Everyday Life. London: Equinox Publishing, 246–280.
2011: Nature and culture – „the raw and the cooked”. Shape-shifting and double beings in Central and Eastern European folklore. In Willem de Blécourt – Christa Agnes Tuczay (Hgs.): Tierverwandlungen. Codierungen und Diskurse. Wien: Francke Verlag, 99–134.
2008: Szőkefalva/Seuca: ein neuer Wallfahrtsort von neuer Bedeutung. In Klaus Roth (Hg.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. (Freiburger Sozialanthropologische Studien 21.) Wien: LIT Verlag, 311–329.
2005: Possession Phenomena, Possession-systems. Some East-Central European Examples. In Gábor Klaniczay – Éva Pócs (eds): Communicating with the Spirits. (Demons, Spirits, Witches 1.) Budapest: CEU Press, 84–154.
2004: Curse, Maleficium, Divination: Witchcraft on the Borderline of Religion and Magic. In Willem de Blécourt – Owen Davies (eds): Beyond the Witch Trials 2. Popular Magic in Modern Europe. Manchester: Manchester University Press, 174–190.
2004: Néhány új szempont a regölés és a regösének kutatásához. In Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára II. Budapest: L’Harmattan, 285–333.
1999: Between the Living and the Dead. A Perspective on Witches and Seers in the Early Modern Age. Budapest: Central European University Press.
1989: Fairies and Witches at the Boundary of South-Eastern and Central Europe. (Folklor Fellows’ Communications 243.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
1964: Zagyvarékas néphite. Néprajzi Közlemények 9/3–4.
Az ERC projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2020: Faith, Doubt and Knowledge in Religious Thinking. Edited by Éva Pócs and Bea Vidacs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 10. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest
2020: Present and Past in The Study of Religion and Magic. Edited by Ágnes Hesz and Éva Pócs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 7. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest
2020: The Sieve and the Drum in the Labyrinth of MythologicalThe Sieve and the Drum in the Labyrinth of Mythological Reconstructions. In: Present and Past in The Study of Religion and Magic. Edited by Ágnes Hesz and Éva Pócs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 7. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest, 197-211.
2020: (ed. by with Ágnes Hesz): Introduction. In: Present and Past in The Study of Religion and Magic. Edited by Ágnes Hesz and Éva Pócs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 7. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest, 7-31.
2019: (ed.) Charms and Charming. Studies on Magic in Everyday Life. STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA – SUPPLEMENTA Supplementum 15 Editors of the Series: Monika Kropej, Andrej Pleterski, Vlado Nartnik. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje / Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Slovenian Ethnology, LJUBLJANA.
2019: A Magyar Néphit Archívum keletkezéstörténetéhez. Ethnographia 130. 2019/1. 114-123.
2018: The Hungarian Taltos and the Shamanism of Pagan Hungarians. Questions and Hypotheses. Acta Ethnographica Hungarica 63 (1): 149–196.
2017: A dob és a rosta. Újabb gondolatok a magyar sámándobról. In Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum Egyesület, 59–72.
2017: A magyar táltos és a honfoglaláskori samanizmus. Kérdések és feltevések. Ethnoghraphia CXXVIII: 1–45.
2017: Fairies: Small Gods, Small Demons. Remnants of an Archaic Fairy Cult in Central and South-Eastern Europe. In M. Ostling (ed.): Fairies, Demons, and Nature Spirits: Small Gods at the Margins of Christendom. London: Palgrave, 255–276.
2017: Shamanism or Witchcraft? The táltos before the tribunal. In G. Klaniczay – É. Pócs (eds): Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic.) London: Palgrave, 221–289.
2017 (szerk. Klaniczay Gáborral közösen): Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic.) London: Palgrave.
2016: Cloud Death, Cloud Other World. In Ch. A. Tuczay – E. Saletta – B. Hindinger (Hgs.): „Sei wie du willt namenloses Jenseits.” Neue interdisciplinäre Ansätze zur Erforschung des Unerklärlichen. Wien: Praesens Verlag, 327–336.
2016: Csalog Zsolt, a néprajzkutató. Néprajzi Értesítő XCVIII: 123–127.
2016: Dömötör Tekla, a magyar népszokások kutatója (1914. január 13.–1987. november 15.) Ethnographia 127: 273–282.
2016: (szerk. Hesz Ágnessel közösen): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. (Vallásantopológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Budapest: Balassi Kiadó.
2016: Samanizmus vagy boszorkányság? Táltosok a boszorkánybíróságok előtt. In Hesz Ágnes – Pócs Éva (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. (Vallásantopológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Budapest: Balassi Kiadó, 241–317.
2015 (szerk.): Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikácó. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről VIII.) Budapest: Balassi Kiadó.
2015: The Living and the Dead at the Time of the Winter Solstice in Central European Beliefs. In Tatiana Minniyakhmetova – Kamila Velkoborská (eds): The Ritual Year 10. Magic and rituals and Rituals in Magic. (The Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year.) Innsbruck – Tartu: ELM Scholarly Press, 507–518.
2015: Vargyas Lajos és a honfoglalás-kori hitvilág kutatása. In Vargyas Gábor (szerk): VL 100. Tanulmányok Vargyas Lajos születésének 100. évfordulújára. Budapest: L’Harmattan Kiadó – MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 29–46.
2014 (szerk. Klaniczay Gáborral közösen): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. (Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 1.) Budapest: Balassi Kiadó.
2014: Kommunikáció a tündérekkel Délkelet-Európában. In Vassányi Milós – Sepsi Enikő – Voigt Vilmos (szerk.): A spirituális közvetítő. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L‘Harmattan Kiadó, 143–163.
2014 (közreadja és bevezető tanulmányok): Ráolvasások. Gyűjtemény legújabb korból (1851–2012). Budapest: Balassi Kiadó.
2014: „Sárkányos” idővarázslók Magyarországon és a Balkán-félszigeten. In Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. Budapest: Balassi Kiadó, 363–409.
2014: Válasz Szulovszky Jánosnak. Ethnographia CXXV: 24–32.
2013: Church Benedictions and Popular Charms in Hungary. In James A Kapaló – Éva Pócs – William F. Ryan (eds): The Power of Words. Studies on Charms and Charming in Europe. Budapest: CEU Press, 165–197.
2013: Szent György és a boszorkányok. Sfântul Gheorghe şi vrăjitoarele. In Szent György és napja a néphagyományban. Román-Magyar néprajzi konferencia anyaga. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2007. április. Sepsiszentgyörgy – Bukarest: Romániai Hungarológiai Társaság – Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Kulturális Központ, 13–19, 20–26.
2013 (szerk.: James Kapaló, William Ryan társszerkesztőkkel): The Power of Words. Studies on Charms and Charming in Europa. Budapest – New York: CEU–Press.

Alkategóriák