KIS-HALAS Judit

Titulus / Title
(PhD, research-worker/tudományos munkatárs)
E-mail
kishalas.judit[@]gmail.com
Bemutatkozás

2008-ban diplomáztam a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszékén. 2019-ben szereztem bölcsészdoktori fokozatot summa cum laude minősítéssel az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Programjában, Pócs Éva professzor témavezetése alatt. Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária. Az orvoslás plurális modellje egy 18. Századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetébe című disszertációm a Balassi Kiadónál fog megjelenni. 2003 és 2011 között óraadóként dolgoztam a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia, Kommunikáció- és Médiatudományi, valamint Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékein. 2012 és 2014 között a Tartui Egyetem Észt és Összehasonlító Folklorisztika Tanszékének vendégoktatója és kutatója voltam.

Introduction

I studied ethnography and cultural anthropology at the University of Pécs, graduating in 1998. In 2018 I finished my doctoral dissertation under the supervision of Prof. Éva Pócs at the Hungarian and Comparative Folkloristics Doctoral Program, Doctoral School of Literary Sciences, ELTE, Budapest. I defended my thesis titled Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária. Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében [Witches, Healers, Physicians and the Miracle Working Virgin Mary: Medical Pluralism in the Attraction Area of an 18th Century Marian Shrine in the South Transdanubian Region] in April 2019 with the mention summa cum laude. Between 2003 and 2010 I gave courses at the University of Pécs. Between 2012 and 2014 I worked as lecturer and researcher at the University of Tartu. studies are focussed on early modern history of mentalities, healing and medical specialists, contemporary New Age magic and vernacular religion.

Kutatási terület
A kutatás a kortárs vallásosság és az egészség-betegség fogalomkörébe tartozó jelenségek leírására törekszik: a New Age spiritualitás helyi értelmezéseivel és megjelenési formáival érintkező alternatív gyógyászati (és esetenként egyéb mágikus szakértői) praxisokat vizsgálja, multietnikus és multikonfesszionális társadalmi környezetben. A 2000-ben megkezdett külső-drávaszögi (Baranya megye) és zselici (Somogy megye) terepkutatást a horvátországi Baranyában, és Szlavóniában kívánom folytatni. Vizsgálatomban arra törekszem, hogy a népi mágia szakértőit a lokális társadalom, a helyi vallás, a helyi eseménytörténet és a földrajzi környezet koordinátáin túl a kortárs vallásosság globális perspektívájában is elhelyezzem, hogy feltárjam az ezoterizmus és a New Age / poszt New Age eszmeáramlatainak helyi megnyilvánulási formái és a specialista életpályák közti interakciókat, az egyéni és kisközösségi vallásos attitűdöket és értelmezési stratégiákat. Mivel az empirikus tapasztalatokkal szerzett ismeretek leginkább a jelen és a közelmúlt tényeiről, eseményeiről, állapotairól nyújtanak információkat, a múltbeli viszonylatok feltérképezésére, rekonstruálására más jellegű forrásokat is igényel. A szélesebb történeti perspektívában való tájékozódást az teszi lehetővé, hogy a kutatómunkám kiterjed a magyarországi boszorkányság dokumentumaira, a 18–19. századi felvilágosító-ismeretterjesztő művekre, sajtóorgánumokra, orvosi helyiratokra, egyházlátogatási jegyzőkönyvekre, anyakönyvekre, hatósági rendelkezésekre, levelezésre, emlékiratokra, naplókra, feljegyzésekre, egyszóval minden olyan írott forrásra, amelyek érinthetik a vizsgált terület közegészségügyét, a hivatalos és népi orvoslás témaköreit.
Research field

My research themes and scientific areas: early modern history of mentalities and historical anthropology (witchcraft, magic and healing); contemporary vernacular religion (esotericism, alternative spiritualities, New Age phenomena, new religious movements, native-faith and ethno-paganism); folk narrative research (belief narratives, charms); medical anthropology (medical systems, complementary and alternative medicine). Investigations based on field work focussing on healers, modern esoteric healing methods and communities of healers in areas of Baranya County, Hungary, in communities of Hungarian and mixed ethnicity, with a special focus on esoteric New Age phenomena manifesting in the context of healing, the globalisation of healing techniques, as well as Hungarian-Serbian-Croatian connections and interactions. Archive research on illness, healing and healers, in the context of early modern witchcraft.

Fontosabb publikációk / Selected publications

2019: Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária. Az orvoslás plurális modellje egy 18. századi dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében. [Witches, Healers, Physicians and the Miracle Working Virgin Mary: Medical Pluralism in the Attraction Area of an 18th Century Marian Shrine in the South Transdanubian Region]. PhD Thesis, 382 p., defended Apr 29 2019, Hungarian and Comparative Folkloristics Doctoral Program, Doctoral School of Literary Sciences, ELTE, Budapest. Accepted for publication by the Balassi Publishing House (Budapest) https://www.academia.edu/39141311/KisHalas_Thesis_booklet

2019: From the Lady of the Two Springs to the Rosary Route. In Ágnes Hesz– Éva Pócs (eds.) Present and Past. Contemporary and Historical Perspectives in the Anthropological Study of Religious Life. Budapest: Balassi, 91–110. (Forthcoming)

2019: Soldiers of Christ on Earth and in Heavenly Jerusalem.: Psychotronics: A Contemporary Esoteric Healing System. In Éva Pócs (ed.): The Magical and Sacred Medical World. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing, 448–493. https://www.academia.edu/39141712/Soldiers_of_Christ_on_Earth_and_in_Heavenly_Jerusalem

2019: “Send your golden heart to the Heavenly Treasury” Ideas of the Christian Body in a Contemporary Scene of Religious Healing. Numen, Re-imagining the Christian Body (special issue). Accepted for publication.

2019: Sacred Sites Reinterpreted: New Age Phenomena at a Hungarian Marian Shrine. In Tatiana Zachar Podolinská (ed.): Traces of Mary in Postcommunist Europe. Bratislava: Institute of Ethnology and Social Anthropology of the Slovak Academy of Sciences. Forthcoming

2012: Az etnográfus esete az energiavámpírral. Kortárs vallási jelenségek kutatási lehetőségei a világhálón. In Nagy Zoltán – Landgraf Ildikó (szerk.) Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest: L’Harmattan, 827–849.

2012: ’I make my saints work…’: A Hungarian holy healer’s identity reflected in autobiographical stories and folk narratives, In Marion Bowman and Ülo valk (eds.) Vernacular Religion in Everyday Life: expressions of belief. Sheffiled (UK): Equinox Publishing Ltd. 63–92.
2010: Jézus katonái a földön és a Mennyei Jeruzsálemben. Szellemsebészet: egy kortárs ezoterikus gyógyászati rendszer, In Pócs Éva (szerk.) Mágikus és szakrális medicina. (Tanulmányok a transzcendensről VII.) Budapest: Balassi Kiadó, 593–622.
2009: „Mihály arkangyal katonái.” Kortárs látók és gyógyítók elbeszélései a természetfeletti megtapasztalásáról. In Keszeg Vilmos – Pócs Éva– Peti Lehel (szerk.) Válogatás látomás-elbeszélésekből és a látomásirodalomból. (Szöveggyűjtemény) Budapest–Pécs: L’Harmattan –PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, 512–538.
2008: The Trial of an Honest Citizen in Nagybánya 1705–1705. A tentative microanalysis of witchcraft accusations. In Klaniczay, Gábor – Éva Pócs eds. Witchcraft Mythologies and Persecutions. (Demons, Spirits, Witches. Volume 3.) Budapest: CEU Press, 213–235.
2008: Öröklődő tárgyak - öröklődő tudomány. Állandóság és változás a viaszöntés rituáléjában. In Pócs Éva (szerk.) Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór” konferencia Vaján 2005. okt. 5–9-én. Budapest: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan, 282–317.
2008: „ha eljönnek az angyalok…” Angyallátók, esszénusok, beavatottak a mai magyar New Age mozgalmakban. In Pócs Éva (szerk.) Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről VI.) Budapest: Balassi, 243–278.
2007: „Fejtetőmön arany fénygömb” – az első lépések reiki ösvényén; Beavatás egy ezoterikus gyógyászati rendszerbe. In Pócs Éva (szerk.) Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről V.) Budapest: Balassi, 400–420.
2005: Átformált hagyomány. A töröcskei öntőasszonyok. Tabula 7 (2) 191–208.
2004: “Amikor gyógyítok, angyalok jelennek meg a szemem előtt.” Egy dél-baranyai szent gyógyító. (Esettanulmány) In Pócs Éva (szerk.) Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről IV.) Budapest: Balassi, 284–319.
Az ERC projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project

2020: Raus Cirill: Rövid vasárnapi beszédek a veszedelmes vétkek eltávoztatására (1771-1794) - válogatás egy siklósi ferences szerzetes kéziratos prédikációiból (tervezett bef. 2022)

2020: From the Lady of the Two Springs to the Rosary Route. In: Present and Past in The Study of Religion and Magic. Edited by Ágnes Hesz and Éva Pócs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 7. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest, 91-110. 

2018: Earthly visitors of Heavenly Jerusalem. Spirit Healing in the South Transdanubian Area of Hungary. In Éva Pócs (ed.) Magical and Sacred Medical World. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, forthcoming.

2018: Pilgrims on the Rosary Route. Material Religion Journal: Material Religion. 148-152. ISSN: 1743-2200 (Print) 1751-8342 (Online) Date of publication: 05/2018.

2018: „Haragudtam az angyalokra, mert átb*sztak” Angyalkultusz és UFO-vallás. In Povedák István – Hubbes László (szerk.) Tapasztalatból hallottam… Alternatív világképek és összeesküvés elméletek társadalomtudományi elemzése. Összeesküvés elméletek, alternatív tudományok társadalomtudományi szemszögből. Szeged: MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely – MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 195-220. ISBN: 978-963-508-868-3, ISSN: 2064-4825, 2416-3767

2018: Review of Tóth G. Péter – Pakó László (eds.) Kolozsvári boszorkányperek 1564–1743. A magyarországi boszorkányság forrásai. Várostörténeti források 4. [Kolozsvár Witch Trials, 1564–1743. Sources of Witchcraft in Hungary. Sources of Urban History No. 4.] 2014, Budapest: Balassi Kiadó. 427. ISBN 978-963-506-930-9 // Tóth G. Péter – Brandl Gergely (eds.) Szegedi boszorkányperek 1726–1744. A magyarországi boszorkányság forrásai. Várostörténeti források 5. [Szeged Witch Trials, 1726–1744. Sources of Witchcraft in Hungary. Sources of Urban History No. 5.] 2016, Budapest – Szeged: Balassi Kiadó – Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára. 478. ISBN 978-963-506-979-8 Acta Ethnographica Hungarica ISSN 1216-9803

2017: Divinatio Diabolica and Superstitious Medicine: Healers, Seers and Diviners in the Changing Discourse of Witchcraft in Early Modern Nagybánya. In Gábor Klaniczay – Éva Pócs (eds.) Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. London: Palgrave Macmillan, 159–219.

2016: Hortikulturális utópia. Egy globális spirituális mozgalom helyi értelmezései. In Hesz Ágnes – Pócs Éva (szerk.) Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. Budapest: Balassi, 353–381.

2016: Fejér Annók. Egy 18. századi boszorkányazonosító pályafutása. In Smid Bernadett (szerk.) Minden dolgok folytatása. Tanulmányok Deáki Zita születésnapjára. Budapest: ELTE-BTK Néprajzi Intézet, 5–19.

2015: Divinatio diabolica és bűbájos orvoslás. Mágikus szakértők a boszorkányság változó diskurzusában a kora újkori Nagybányán. In Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.) Boszorkányok, varázslók és démonok Közép- és Kelet- Európában. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából I.) Budapest: Balassi, 307–362.

2014: A táltos és az emberi lét hét szintje. Ezoterizmus és újpogányság kölcsönhatásainak vizsgálati lehetőségei a kortárs gyógyítói rendszerekben. In Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.) Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság multidiszciplináris vizsgálata. Szeged: SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport – SZTE Vallástudományi Tanszék, 129–143.

2013: “This child here won’t shed tears of dreadful fright, ’cause he’s not caught by Devil’s might”. Change and Stability of Charms against Fright-illness: a Hungarian Perspective. Incantatio 3: 100–138.