TÓTH Anna Judit

Titulus / Title
(PhD, research-worker/tudományos munkatárs)
E-mail
tothannajudit[@]gmail.com
Bemutatkozás
Tóth Anna 1998-ban diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem latin és ógörög szakán, 2006-ban doktorált az ELTE ókortudományi doktori programján Ióannés Malalas bizánci krónikás művéről írott disszertációjával. Adjunktusként dolgozott a PPKE BTK Klasszika-filológia Tanszékén, majd tudományos munkatársi munkakörben a Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészeti Intézetében, jelenleg a Kelet-Nyugat Kutatócsoport révén az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatója. Fő kutatási területe a görög vallástörténet, a bizánci kor népi vallásossága, a bizánci krónikairodalom, az újplatonikus theurgia.
Introduction
Anna Tóth graduated in Latin and Ancient Greek Literature from the Pázmány Péter Catholic University in 1998, she received her PhD degree in Ancient Studies from Eötvös Loránd University in 2006, her thesis was written on the work of the Byzantine chronicler John Malalas. She worked as a senior lecturer at the Department of Classical Philology of the PPKE and as a research fellow at the Institute of General Humanities of the Károli Gáspár University. Currently she is a research fellow at the Hungarian Academy of Sciences, Research Center for Humanities as a member of the East-West Research Group. Her main research fields are Greek religion, Byzantine folk religion, Byzantine chronicles, Neoplatonic theurgy.
Kutatási terület
A projekten belül kutatási területe a késő ókor bizánci kor népi vallásossága, az antik vallások középkori és újkori továbbélése, különös tekintettel az ókori eredetű ünnepek továbbélésére.
Research field
Within the project her research field is vernacular religion in late antiquity and Byzantium, the survival of ancient cults in the middle and the modern age, especially the survival of ancient festivals.
A) Fontosabb publikációk / Selected publications
2017: John Lydus as Pagan and Christian. In Marianne Sághy – Edward M. Schoolman (eds): Pagans and Christians in the Late Roman Empire: New Evidence, New Approaches (4th-8th centuries). Budapest: CEU Press, 59–68.
2017: Mystical Experience in Theurgical Practice. In Miklós Vassányi – Enikő Sepsi – Anikó Daróczi (eds): The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition. Cham (Schweitz): Springer, 23–30.
2014: A savariai földrengés. In Balázs Péter (szerk.): Firkák III. Fiatal Római Koros Kutatók III. konferenciakötete. Szombathely: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, 321–327.
2014: Brumalia – Saturnalia után és Karácsony előtt. In Olajos Terézia (szerk.): A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc. (Acta Opuscula Szegediensis Opuscula Byzantina XI.) Szeged. 341–350.
2013: Az újplatonikus theurgia. In Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I–II. Budapest: Gondolat Kiadó, II. 926–950.
2013: Sópatros és Konstantinápoly alapítása – egy mágus Nagy Konstantin udvarában. Orpheus Noster 5 (4): 17–30.
2010: Az artai híd balladája. Vallástudományi szemle 6 (1): 72–83.
2010: Mítoszracionalizálás a bizánci krónikákban. In Horváth László – Czeglédy Anita – Krähling Edit: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Budapest: Typotex Kiadó – Eötvös Kollégium, 892–904.
2007: Konstantinápoly és Antiochia talizmánjai. In Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. (Tanulmányok a transzcendensről V.) Budapest: Balassi Kiadó, 361–378.
2000 (Kádár Zoltánnal közösen): Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban. Budapest: Typotex.
B) A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2018: Delphi - Shamanism under Control? Acta Ethnographica Hungarica 63 (1): 197–207.
2018: Maiuma and Saint John’s Eve. In Erika Juhász (Hg.): Byzanz und das Abendland V. Studia Byzantina-Occidentalia. Budapest: Eötvös-József-Collegium ELTE, 133–149.
2017: Damaszkuszi Szt. János A sárkányokról című írása. Antik Tanulmányok 61: 55–69.
2017: Maiuma – egy szíriai ünnep a késő antikvitásban. Világtörténet. A magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet folyóirata 7 (2): 215–234.
2017: Ünnepek a keresztény és a pogány kor határán. (Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 6.) Budapest: Balassi Kiadó.
2016: A homérosi Hermés-himnusz mint teremtésmítosz. Orpheus Noster 8(2): 44–58.
2016: Állatmaszkos felvonulások a késő ókorban – Szt. Ágoston tanúsága? In Hesz Ágnes– Pócs Éva (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. (Vallásantropoplógiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Budapest: Balassi Kiadó, 13–34.
2016: Folk Religion in Antiquity. In Endre Tóth – Tivadar Vida – Imre Takács (eds): Saint Martin and Pannonia. Christianity on the Frontiers of the Roman World. Pannonhalma – Szombathely: Abbey Museum–Iseum Savarense, 43–48.
2016: Népi vallásosság a késő ókorban. In Tóth Endre – Vida Tivadar – Takács Imre (szerk.): Szent Márton és Pannónia. Pannonhalma – Szombathely: Apátsági Múzeum – Iseum Savarense, 43–48.