BÁRTH Dániel

Titulus / Title
(habilitált egyetemi docens)
E-mail
barth.daniel[@]btk.elte.hu
Bemutatkozás
Kutatási területe történeti folklorisztika, történeti szokáskutatás, néphit, népi vallásosság, egyháztörténet, liturgiatörténet. Jelenlegi kutatásainak tudományága néprajz- és kulturális antropológia történelemtudományok.
Introduction
Research area: historical folcloristics, historical research of folk customs, popular religion, church history. Research field in which current research is conducted: ethnography and cultural anthropology history.
Kutatási terület
A kutatás egy esettanulmány elkészítésére vállalkozik, amelynek középpontjában egy dél-magyarországi (ma Szerbia) soknemzetiségű városban (Zombor) működő ferences szerzetes ördögűző tevékenysége áll. Az 1766 és 1769 között játszódó történet eddig feltárt forrásanyaga nagyon jól reprezentálja azokat a „népi” igényeket, amelyek a 18. században a római katolikus (magyar, horvát) és az ortodox (szerb) hívek részéről egy-egy kiemelkedően karizmatikus pap irányába megnyilvánultak. E leggyakrabban medicinális jellegű igények szakrális kielégítésére leginkább a ferencesek vállalkoztak. A vizsgált eset izgalmas háttere a határhelyzetből fakad. A lokális vallási mezőben „legerősebbként” feltűnő szerzetest felekezeti hovatartozástól függetlenül számtalan ember megkereste testi-lelki bajaival. Nagyon tanulságos, hogy az alsópapság „népközeli” attitűdjét reprezentáló ferences e bajok túlnyomó többségét a démoni megszállottság tényével indokolta és ellenük (hivatalos és egyéb alternatív) exorcizmus-eljárásokat alkalmazott. Tevékenysége rövid időn belül szembetalálkozott a hivatalos egyházmegyei vezetés rosszallásával. A vizsgálatok jegyzőkönyvei és a fráter levelei kiválóan rámutatnak az egyházi felvilágosodás által már átalakított klerikális vezetői attitűd és a középkori örökségnek számító ferences mentalitás különbözőségeire.
Research field
Dániel Bárth’s research focuses on a case study of the exorcist-healing activity of a Franciscan monk in a multiethnic southern Hungarian town (Sombor, in today’s Serbia) in the second half of the 18th century (1766–1769). The archival sources concerning the monk provide an opportunity to look into a charismatic Franciscan’s thoughts and argumentation that went against the views of the higher echelons of the Church hierarchy (Catholic Enlightenment). In the multi-ethnic and multi-confessional town the townspeople sought out the monk regardless of their denomination, thus the Franciscan’s healing (exorcist) practice allows us to examine through a historical anthropological lense the encounter and interactions of Western and Eastern Christianity in a comparative perspective.
A) Fontosabb publikációk / Selected publications
2013: (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék.
2010: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. (Fontes Ethnologiae Hungaricae IX.) Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2008: Exorcizmus és erotika. Egy XVIII. századi székelyföldi ördögűzés szokatlan körülményei. (Libelli Transsilvanici 3.) Kecskemét: BKMÖ Múzeumi Szervezete
2005: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. (Szövegek és elemzések 1.) Budapest: MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport
2002: Tiszaalpár. (Száz Magyar Falu Könyvesháza.) Budapest: Száz Magyar Falu Könyvesháza
B) A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2017: Demonology and Catholic Enlightenment in Eighteenth-Century Hungary. In Gábor Klaniczay and Éva Pócs (eds): Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic.) London: Palgrave Macmillan, 319–347.
2017: Rajongás és ráció. Az exorcizmussal kapcsolatos katolikus egyházi gondolkodás változatai a 18. század második felében. In Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 85–102.
2016: Demoni, bolesti, redovnici (fratri). Hrvatska franjevačka duhovnost i pučka pobožnost u XVIII. stoljeću Bačkoj. In Horváth Sándor (szerk.): Etnografija hrvata u Mađarskoj –A magyarországi horvátok néprajza 15: 7–20.
2015: Katholische Aufklärung und Volksfrömmigkeit im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In Rainer Bendel – Norbert Spannenberger. (Hg.): Katholische Aufklärung und Josephinismus. Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteuropa. (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschland 48.) Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag, 79–101.
2015: Kommunikáció a tisztátalan lelkekkel. In Pócs Éva (szerk.): Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről VIII.) 569–579. Budapest: Balassi Kiadó, 569–579.
2014: Demonológia és katolikus felvilágosodás a 18. századi Magyarországon. In Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. Budapest: Balassi Kiadó, 85–107.