BÁRTH Dániel

Titulus / Title
(habilitált egyetemi docens)
E-mail
barth.daniel[@]btk.elte.hu
Bemutatkozás
Kutatási területe történeti folklorisztika, történeti szokáskutatás, néphit, népi vallásosság, egyháztörténet, liturgiatörténet. Jelenlegi kutatásainak tudományága néprajz- és kulturális antropológia történelemtudományok.
Introduction
Research area: historical folcloristics, historical research of folk customs, popular religion, church history. Research field in which current research is conducted: ethnography and cultural anthropology history.
Kutatási terület
A kutatás egy esettanulmány elkészítésére vállalkozik, amelynek középpontjában egy dél-magyarországi (ma Szerbia) soknemzetiségű városban (Zombor) működő ferences szerzetes ördögűző tevékenysége áll. Az 1766 és 1769 között játszódó történet eddig feltárt forrásanyaga nagyon jól reprezentálja azokat a „népi” igényeket, amelyek a 18. században a római katolikus (magyar, horvát) és az ortodox (szerb) hívek részéről egy-egy kiemelkedően karizmatikus pap irányába megnyilvánultak. E leggyakrabban medicinális jellegű igények szakrális kielégítésére leginkább a ferencesek vállalkoztak. A vizsgált eset izgalmas háttere a határhelyzetből fakad. A lokális vallási mezőben „legerősebbként” feltűnő szerzetest felekezeti hovatartozástól függetlenül számtalan ember megkereste testi-lelki bajaival. Nagyon tanulságos, hogy az alsópapság „népközeli” attitűdjét reprezentáló ferences e bajok túlnyomó többségét a démoni megszállottság tényével indokolta és ellenük (hivatalos és egyéb alternatív) exorcizmus-eljárásokat alkalmazott. Tevékenysége rövid időn belül szembetalálkozott a hivatalos egyházmegyei vezetés rosszallásával. A vizsgálatok jegyzőkönyvei és a fráter levelei kiválóan rámutatnak az egyházi felvilágosodás által már átalakított klerikális vezetői attitűd és a középkori örökségnek számító ferences mentalitás különbözőségeire.
Research field
Dániel Bárth’s research focuses on a case study of the exorcist-healing activity of a Franciscan monk in a multiethnic southern Hungarian town (Sombor, in today’s Serbia) in the second half of the 18th century (1766–1769). The archival sources concerning the monk provide an opportunity to look into a charismatic Franciscan’s thoughts and argumentation that went against the views of the higher echelons of the Church hierarchy (Catholic Enlightenment). In the multi-ethnic and multi-confessional town the townspeople sought out the monk regardless of their denomination, thus the Franciscan’s healing (exorcist) practice allows us to examine through a historical anthropological lense the encounter and interactions of Western and Eastern Christianity in a comparative perspective.
A) Fontosabb publikációk / Selected publications
2013: (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék.
2010: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. (Fontes Ethnologiae Hungaricae IX.) Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék.
2008: Exorcizmus és erotika. Egy XVIII. századi székelyföldi ördögűzés szokatlan körülményei. (Libelli Transsilvanici 3.) Kecskemét: BKMÖ Múzeumi Szervezete
2005: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon. (Szövegek és elemzések 1.) Budapest: MTA–ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport
2002: Tiszaalpár. (Száz Magyar Falu Könyvesháza.) Budapest: Száz Magyar Falu Könyvesháza
B) A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2017: Demonology and Catholic Enlightenment in Eighteenth-Century Hungary. In Gábor Klaniczay and Éva Pócs (eds): Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic.) London: Palgrave Macmillan, 319–347.
2017: Rajongás és ráció. Az exorcizmussal kapcsolatos katolikus egyházi gondolkodás változatai a 18. század második felében. In Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 85–102.
2016: Demoni, bolesti, redovnici (fratri). Hrvatska franjevačka duhovnost i pučka pobožnost u XVIII. stoljeću Bačkoj. In Horváth Sándor (szerk.): Etnografija hrvata u Mađarskoj –A magyarországi horvátok néprajza 15: 7–20.
2015: Katholische Aufklärung und Volksfrömmigkeit im Ungarn des 18. Jahrhunderts. In Rainer Bendel – Norbert Spannenberger. (Hg.): Katholische Aufklärung und Josephinismus. Rezeptionsformen in Ostmittel- und Südosteuropa. (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschland 48.) Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag, 79–101.
2015: Kommunikáció a tisztátalan lelkekkel. In Pócs Éva (szerk.): Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről VIII.) 569–579. Budapest: Balassi Kiadó, 569–579.
2014: Demonológia és katolikus felvilágosodás a 18. századi Magyarországon. In Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. Budapest: Balassi Kiadó, 85–107.

 

Közreműködők |
Other team members

SZENDRÁK-SZEDER Erika

 

Borbély Rebeka

Brandl Gergely

Breiner Flóra

Dyekiss Virág

Farkas Edina

Fischer Mónika

Frank Anna Orsolya

Fülöp Ágnes

Gűth István

Hergyán Tibor

Horváth Kinga

Illés Anna

Jovic, Danica

Katinski, Jasmina

Kesztyűs Krisztián

Klaniczay Anna

Korhecz Papp Zsuzsanna

Kovács Gábor

Kovács Viktória

Kőszegi Gábor

Lajkó Gergely

Lelkes Györgyné

Mladenovic Mitrovic, Marina

Nándori Judit

Pálvölgyi Panna

Rouse, Andrew Clifford

Szabó Piroska

Szabó Rita

Szakál Anna

Szigethi Dalma

Szijártó Éva

Szoták Andrea

Szutor Ágnes

Tihanyi Anna

Tolnayné Jakabfy Edina

Vatascin Péter

Vásárhelyi Ágnes

Veres Emese Gyöngyvér

Vivod Mária

Zapala-Maléth Ágnes Katalin