PETI Lehel

Titulus / Title
(PhD, scientific senior research fellow/tudományos főmunkatárs)
E-mail
petilehel[@]yahoo.com
Bemutatkozás
Peti Lehel (1981) 2004-ben végzett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem néprajz-magyar nyelv és irodalom szakán. Ugyanitt, a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéken vett részt mester-képzésen és szerzett PhD fokozatot 2010-ben. Jelenleg a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója. Több írása jelent meg a moldvai csángók népi vallásosságáról, a modernizáció következtében történő társadalmi átalakulások szerepéről, különböző romániai közösségek etnikai viszonyairól és gazdasági stratégiáiról. Kutatásainak legfontosabb közös pontja a modernizációs átalakulás következtében zajló változások és ezek kontextusainak megragadása: a gazdasági és társadalmi változások az etnikai együttélésre, az életvezetésbeli stratégiákra és a vallásos világlátásra való hatásai. Két könyve jelent meg: A moldvai csángók vallásossága. Hagyományos világkép és modernizáció (2008), A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai (2012).
Introduction
Lehel Peti (1981) graduated in 2004 from Babeş–Bolyai University (Cluj-Napoca, Romania), specializating in Ethnography and Hungarian language and literature. He also obtained his MA degree at the Hungarian Department of Ethnography and Anthropology and was awarded the PhD-degree in 2010. At present he is a researcher at The Romanian Institute for Research on National Minorities. He is the author of several research articles and book chapters concerning the role of popular culture and religion in the life of Moldavian Csángós.in Romania. The common theme of his investigations is the description and analysis of the contexts of the transformations caused by modernization, the influence of social and economic changes on religious mentality, strategies of lifestyle and interethnic coexistence in various communities of Romania. He has published two books: A moldvai csángók vallásossága. Hagyományos világkép és modernizáció (The Religiosity of the Moldavian Csángós. Traditional Worldview and Modernization) (2008), A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai (The Imagistic Rituals of Popular Religion in Moldavian Csángó Villages) (2012).
Kutatási terület
Az ERC kutatási projekt keretében Kelet-Romániában, a katolicizmus és ortodoxia kontaktzónájában létrejött pünkösdista közösségeket kutat. E vallási változások e térségben egy intenzív modernizációs átalakulás kontextusában zajlanak, e közösségek életvezetését drasztikusan átalakító nemzetközi munkamigráció közepette. A kutatás három, különböző szociokulturális jellemzőkkel rendelkező közösségben (római katolikus/moldvai csángó, ortodox román, roma), szomszédos településeken zajlik. Célja e közösségek történetének és működésének, a közösségek világképe és vallásgyakorlata legfontosabb összetevőinek feltárására irányul. A vizsgálat főbb csomópontjai: a külföldi munkamigráció és az új vallási közösségek kialakulása közötti összefüggések, a csoportok kialakulásának interetnikus és interkonfesszionális háttere, valamint a pünkösdizmusra tért emberek életstratégiáinak és mentalitásának vizsgálata. Kutatásában figyelmet szentel annak, hogy hogyan befolyásolják a különböző szociokulturális jellemzők a közösségek működését és milyen szerepet játszanak ebben a különböző etnicitások és az egymástól eltérő vallási-kulturális kontextus. Végső soron arra keresi a választ, hogy hogyan és miért képes a pünkösdizmus régi történeti előzményre visszatekintő kulturális és etnikai határokat meghaladva új regionális hálózatokat létrehozni.
Research field
His research in the framework of ERC-project focuses on Pentecostal communities that emerged in the contact zones of Catholicism and Orthodoxy in eastern Romania. The religious changes in this area happen in a context of intensive modernization, the acceleration of international labor migration and the drastic transformation of the communities’ lifestyle. His research takes place in three communities with different sociocultural features (Roman Catholic Moldavian Csángó, Orthodox Romanian and Roma) in neighboring villages. The aim of the research is to explore the history and the functioning of these Pentecostal communities, the most important components of their worldview and religious practices. The research project focuses mainly on the following topics: the connections between the labor migration and the emergence of new religious communities, the interconfessional and interethnic background of the emergence of these communities, the strategies of the lifestyle and the mentalities of the converted people. He pays attention to how the different sociocultural features shape the functioning of these communities and the role they play in the different ethnicities and the different religious-cultural context. Ultimately he tries to answer how and why Pentecostalism manages to transcend historically deep-rooted cultural and ethnic boundaries and create new regional networks.
Fontosabb publikációk / Selected publications
2017: Nyelvi keveredés és új identitás egy moldvai csángó településen. Ethnographia CXXVIII: 137–154.
2017: Ethnicity in a Moldavian Csángó Settlement – Minority Identity as Hybrid Identity. In Lidia Guzy – James Kapaló (eds): Marginalised and Endangered Worldviews. Comparative Studies on Contemporary Eurasia, India and South America. Münster: LIT Verlag, 117–136.
2012: A moldvai csángók népi vallásosságának imagisztikus rítusai. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.
2009: Collective Visions in Moldavian Csángó Villages. Acta Ethnographica Hungarica 54 (2): 287–306.
2008: A moldvai csángók vallásossága. Hagyományos világkép és modernizáció. (Kisebbségkutatás Könyvek.) Budapest: Lucidus Kiadó.
2006: Conflict between State Power and the Church in Moldavia during the Communist Dictatorship. Acta Ethnographica Hungarica 51 (3–4): 327–334.
A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2020: „KRISZTUS AJÁNDÉKA VAN BENNÜNK”. Pünkösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben. Balassi Kiadó.
2020: The Religious Conversion of the Founders of Two Charismatic Communities in Moldova: An Analysis. In: Present and Past in The Study of Religion and Magic. Edited by Ágnes Hesz and Éva Pócs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 7. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest, 129-164.
2018: Migration and Pentecostalism in a Mendicant Roma Community in Eastern Moldavia. Acta Ethnographica Hungarica 63 (1): 83–106.
2017: A pünkösdizmusra való áttérés okai és funkciói egy moldvai roma közösségben. Ethnographia CXXVIII: 485–509.
2017: Migráció és pünkösdizmus egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben. Erdélyi Társadalom XV (1): 57–80.
2016: A Szentlélek ajándékai és karizmatikus rítusok egy moldvai kistérség pünkösdi közösségeiben. In Hesz Ágnes – Pócs Éva (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Budapest: Balassi Kiadó, 319–351.