ILYEFALVI Emese

Titulus / Title
(MA, research-worker/tudományos s.munkatárs)
E-mail
mseilyefalvi[@]gmail.com
Bemutatkozás
2013-ban néprajz, 2014-ben vallástudomány mesterszakokon végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Tanulmányaimat állami ösztöndíjas PhD hallgatóként a Magyar és Összehasonlító Folklorisztikai Doktori Programban folytattam ugyancsak az ELTE-n. Doktori kutatásom fókuszában a kora újkori magyarországi boszorkányperek dokumentumaiban rögzített verbális interakciók vizsgálata áll. Ezen belül is kiemelten foglalkozom a szómágia jelenségével, azaz ráolvasások, fenyegetések, átkok, káromkodásások stb. kora újkori használatával, valamint a boszorkányperekben betöltött szerepükkel.
Introduction
I earned two Master’s Degrees at Eötvös Loránd University in Folkloristics and Ethnography and in Religious Studies. Presently, I am working on my PhD at the same university in the Hungarian and Comparative Folkloristics Doctoral Programme. In my dissertation, I examine Hungarian witch trials (from the 16th century to the 18th century). The main focus of my research is to understand the different verbal interactions, especially the usage of verbal magic, in the witch trials of early modern Hungary.
Kutatási terület
A “Kelet-Nyugat” kutatási projektben mindemellett Pócs Évával közösen elkészítettük a magyar ráolvasások új, összefoglaló gyűjteményét. Jelenleg e forrásgyűjtemények angol nyelvű kiadásán, valamint a ráolvasások digitális adatbázisban való elhelyezésén dolgozunk. A kutatócsoport munkatársaként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen tartok rendszeresen előadásokat és szemináriumokat.
Research field
Within the framework of the “East–West” Research Project together with Éva Pócs we published a new scientific text collection of Hungarian charms. For this work, I collected charms from several different sources, such as: codicies, remedies, marginals, witchcraft trials, other trials or minutes, treasure hunting books, books against superstitions, letters, as a result we have more than 500 texts from before the 19th century. Presently we are working on the English edition of this book and also on a scientific digital database for Hungarian incantations. As a member of the research group I have lectured and given seminars related to my research at the Eötvös Loránd University and the University of Pécs.
A) Fontosabb publikációk / Selected publications
2016: „When you have read my letter, pass it on!” A Special Means of Communication by a Calvinist Minister Between the Two World Wars in Transylvania. In Ann­Catrine Edlund – T. G. Ashplant – Anna Kuismin (szerk.): Reading and Writing from Below: Exploring the Margins of Modernity. Umea: University Umea, 115–132.
2013: „Ha levelem elolvastad, add tovább ezeknek…” Egy református lelkipásztor sajátos kommunikációja a két világháború közötti Kidében. In Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék, 308–349.
2010: „… akar mi lellyen benneteket mingyart Emberre gyanakoztok” Boszorkányfenyegetések pragmatikai elemzése. In Székely Tünde (szerk.): XI. Rodosz konferenciakötet. Kolozsvár: RODOSZ, 75–92.
B) A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2019: Further Contexts of a Writing Practice. Alternative Protestant Newspaper Culture in Transylvania in the First Third of the 20th Century. In Heiko Droste – Kirsti Salmi-Niklander (eds): Handwritten Newspapers as an Alternative Medium during the Early Modern and Modern Periods. Interdisciplinary Perspectives on a Social Practice. (forthcoming)
2018: The Theoretical, Methodological and Technical Issues of Digital Folklore Databases and Computational Folkloristics. Acta Ethnographica Hungarica 63 (1):209–258.
2017: Digitális szövegfolklór-adatbázisok és a számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései. Replika 104:(4) 145–191.
2017: Egy írásgyakorlat további kontextusai. Alternatív protestáns folyóiratkultúra a 20. század első harmadában Erdélyben. In Jakab-Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 759–777.
2017: Textualizációs eljárások, tipológiai kísérletek, digitális adatbázisok. Az összehasonlító szövegfolklorisztikai kutatások jövője a ráolvasások tükrében. Ethnographia. 128(3): 383–415.
2017: Textualization Strategies, Typological Attempts, Digital Databases: What is the Future of Comparative Charm Scholarship? Incantatio 6: 37–77.
2014: „Ebszar, kutyaszar, semminek tartom, meggyógyítom...” Egy gyógyító ráolvasástípus a magyarországi boszorkányperekben In Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 1.) Budapest: Balassi Kiadó, 411–453.
2014 (szerk.): Ráolvasások. Gyűjtemény a történeti forrásokból (1488–1850). Budapest: Balassi Kiadó.