GYŐRFY Eszter

Titulus / Title
(MA, research-worker/tudományos s.munkatárs)
E-mail
gyorfys.t[@]gmail.com
Bemutatkozás
A Pécsi Tudományegyetemen szereztem néprajz-történelem szakos diplomát 2012-ben, doktori tanulmányaimat 2013-ban kezdtem meg a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Hungarológia Tudományok Doktori Iskolában. Egyetemi éveim alatt egyrészt középkori magyar egyházatörténet tárgykörében folytattam kutatásokat, másrészt részt vettem több erdélyi és moldvai kutatási programban, amelyek keretén belül különböző közösségek vallási képzeteit, gyakorlatait, hiedelmeit tanulmányoztam. A legfontosabb ezek közül a 2006 és 2010 között a Kis-Küküllő menti Szőkefalván folytatott kutatásom, amelynek során egy multietnikus és multikonfesszionális kegyhelyhez kapcsolódó csodákat és csodatörténeteket vizsgáltam.
Introduction
I received my M.A. degrees in History and Ethnography/Cultural Anthropology from the University of Pécs in 2012 and started my Ph.D. studies at the Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Doctoral School of Hungarian Studies in 2013. During my undergraduate years I have been involved in several research projects: one in the field of medieval Hungarian church history, and others investigating the religious practices and beliefs of some Hungarian communities in Romania. The most important of these was the one in Seuca, Romania where I conducted fieldwork from 2006 to 2010, studying miracles and miracle stories connected to a multiethnic and multiconfessional shrine.
Kutatási terület
A „Kelet-Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport tagjaként jelenleg egy Székelyföld és Moldva határán fekvő falu lakóinak vallási életét vizsgálom. Elsősorban azt próbálom feltérképezni, miért és hogyan kapcsolódtak össze a helyiek vallási és etnikai kötődései a 20. század folyamán, illetve hogyan változtak, alakultak ezek a kötődések bizonyos történelmi, politikai, társadalmi folyamatok következtében.
Research field
As a member of the “East-West” Research Group I am currently studying the religious life of a village near the old Austro-Hungarian border, between (Hungarian-speaking) Székelyföld and Moldova (mainly inhabited by Orthodox Romanians). I mainly focus on the relations between locals’ religious and ethnic identification and the historical, political and social processes of the 20th century that have entangled and often changed these identification patterns.
A) Fontosabb publikációk / Selected publications
2012: Csodák és csodatörténetek a szőkefalvi kegyhelyen. In Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. (Studia Ethnologica Hungarica XV.) Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 75–230.
2011: „És akkor elindultak Erdélyből…” A lokális és társadalmi mobilitás vizsgálata egy pávai család öt nemzedékében. In Pozsony Ferenc – Jakab Albert Zsolt (szerk.): Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról. Kolozsvár – Zabola: Kriza János Néprajzi Társaság – Csángó Néprajzi Múzeum, 159–198.
2009: „Ezért történnek itt csodák.” Csodatörténetek szerepe egy új kegyhely legitimációs folyamatában. In Vargyas Gábor (szerk.): Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig. (Studia Ethnologica Hungarica XI.) Budapest: L’Harmattan, 351–396.
2009: „That is why miracles happen here.” The role of miracle narratives in the legitimation process of a new shrine. In Gábor Vargyas (ed.): Passageways. From Hungarian Ethnography to European Ethnology and Sociocultural Anthropology. (Studia Ethnologica Hungarica XII.) Budapest: L’Harmattan, 339–358.
2015: Olga Sevcsenko: „Tűzvész esetén”. Fogyasztás, biztonság és a tartós fogyasztási cikkek jelentése egy átalakuló társadalomban. Fordította: Győrfy Eszter. Regio 2015/2: 212–241.
B) A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2018: „Magyarul beszéltek, de román vallást tartottak.” Egy székelyföldi görög katolikus közösség a 20. század első felében. Acta Ethnographica Hungarica 11–32.
2017: Felekezetileg vegyes házasságok, rítus- és vallásváltások egy erdélyi faluban. Korunk XXVIII/1 (2017. január: Változó idők - változó társadalom): 20–33.
2017: Pasztoráció, nyelvhasználat és identitás Kostelekben a második világháború előtt. In Benke András – Bilibók Renáta – Keszeg Vilmos (szerk.): Események, folyamatok, szövegek. A kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai. (Egyetemi füzetek 34.) Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 121–159.
2016: „S osztán nagy zavar volt ezekbe’ az évekbe’.” Felekezetközi konfliktusok és rítusváltások Kostelekben (1930–1944). Erdélyi Múzeum LXXVIII (2): 90–102.
2018: „Azok ingyen nem dolgoznak.” Az ördögnek adott lélek képzetei a paratika hiedelemkörében. (forthcoming „Sacrifice, ordeal, divination” konferencia magyar nyelvű kötetében.)
2018: Faith, doubt and the dynamics of change in the interpretations of a woman’s illness. In: Éva Pócs – Bea Vidacs (eds) Faith and Doubt, Budapest: Balassi (forthcoming)