HESZ Ágnes

Titulus / Title
(PhD, adjunktus)
E-mail
hesz.agnes[@]pte.hu
Bemutatkozás
Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem, ahol 2000-ben etnográfusi, 2005-ben pedig angol szakos bölcsész diplomát szereztem. PhD disszertációmat 2009-ben védtem meg a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Programjának Néprajz–Kulturális Antropológia programjában. 2004/2005-ben Herder ösztöndíjasként 9 hónapot töltöttem Bécsben, 2005/2006-ban pedig a Collegium Budapest fiatal ösztöndíjasa voltam. 2006 óta a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia tanszékének oktatójaként dolgozom. Főbb kutatási területem a vernakuláris vallás, a halottkultusz és a jelenkori boszorkányság. Disszertációm az élők és holtak viszonyát, valamint a halottak társadalmi szerepét vizsgálta egy romániai magyar faluközösségben.
Introduction
I earned my MA degree in Ethnography and English Literature and Linguistics from the Universtity of Pécs in 2000 and 2005 respectively, and received my PhD in European Ethnology in 2009. I was a Herder scholarship student in Vienna in 2004/2005 and a junior fellow at the Collegium Budapest in 2005/2006. Currently I am working as assistant professor at the the Department of European Ethnology – Cultural Anthropology, University of Pécs. My main research fields are vernacular religion, death rituals, and contemporary wictchraft. I wrote my dissertation on the social role of the dead in a Hungarian village community in Romania.
Kutatási terület
A projekt keretében folytatott kutatásaim egyrészt a boszorkányság helyi diskurzusaira, másrészt a halotti rítusok modernizációja és a társadalom változása közötti összefüggésekre irányulnak. Emellett élők és holtak kapcsolatáról szóló könyvem kibővített angol változatán dolgozom, valamint Balatonyi Judittal közösen egy halállal és halottakkal kapcsolatos hiedelemszövegeket közreadó szöveggyűjteményt szerkesztek.
Research field
My research in the ERC project focuses on two major topics: a) local discourse on bewitchment; b) modernisation of death rituals and its effects on the ways locals manage their social relations. I am also working on the revised and extended English version of my book on the death cult of a Hungarian village community, and am co-editing a collection of belief narratives on the dead with Judit Balatonyi.
Fontosabb publikációk / Selected publications
2014: A vallás, az antropológia és az antropológusok [Religion, anthropology, and the anthropologists]. Ethnographia 125 (2): 216–233.
2012: Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi faluközösségben [The dead, the living, and their debts. The role of the dead in a village community]. (Kultúrák keresztútján. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Pogramjának Kiadványai VI.) Budapest: PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan Kiadó.
2012: Hidden Messages – Dreams of the Dead as Indirect Communication. In Marion Bowman – Ülo Valk (eds): Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief. Abingdon – Oxfordshire – New York: Routledge, 140–160.
2012: Hit, kétely, bizonyságkeresés. A halál utáni léttel kapcsolatos elképzelések Gyimesben [Belief, disbelief, and scepticism. Attitudes towards concepts ot the afterlife in Gyimes]. In Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére [The unavoidable. Articles in religious anthropology in honour of Gábor Vargyas]. Budapest: PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék – MTA BTK Néprajztudományi Intézet – L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó, 71–92.
2008: Festival and local identity in a Hungarian village. In Klaus Roth (ed.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. (Freiburger Sozialantropologische Studien 21.) Berlin: LIT Verlag, 253–262.
2007: The making of a bewitchment narrative. Electronic Journal of Folklore 37: 19–34.
Az ERC projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2020: Present and Past in The Study of Religion and Magic. Edited by Ágnes Hesz and Éva Pócs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 7. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest
2017: Egy ravatalozó története: a temetkezési rítusok modernizációjának fogadtatása egy erdélyi faluközösségben. Ethnographia 128 (3): 439–454.
2017: Mi a pletyka? Egy definiálhatatlan jelenség meghatározástörténete [What is gossip? Definition of an undefinable social phenomenon]. In Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére [The golden bridge. Papers in honour of Vilmos Keszeg]. Kolozsvár: KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – EME, 2017, 831–844.
2017: Talking Through Witchcraft – On the Bewitchment Discourse of a Village Community. In Gábor Klaniczay – Éva Pócs (eds): Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic.) London: Palgrave Macmillan, 349–393.
2016: The story of a funeral home. Ritual modernization and its reception in a Transylvanian village community. Revista Română de Sociologie XXVII: (1–2) 39–53.
2016 (szerk. Pócs Évával közösen): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. (Vallásantropoplógiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Budapest: Balassi Kiadó.