NAGY Ilona

Titulus / Title
(dr. habil., scientific senior research fellow/tudományos főmunkatárs)
E-mail
nagyilona29[@]gmail.com
Bemutatkozás
Nagy Ilona az ELTÉ-n szerzett diplomát 1968-ban latin és néprajz szakon. Ugyanettől az évtől kezdve nyugdíjazásáig, 2008-ig az MTA Néprajzi Kutatóintézetében (korábban Kutatócsoport, újabban az MTA BTK része) dolgozott, kezdetben tudományos segédmunkatársként, végül főmunkatársként. Két szemesztert Ortutay Gyula Herder ösztöndíjasaként bécsi egyetemen töltött. 1989 és 1997 között az International Society for Folk Narrative Research európai alelnöke volt. 1991-től, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz (később: és Kulturális Antropológia) Tanszékének megalapításától nyugdíjazásáig oktatója volt. PhD fokozatát 2001-ben ott szerezte és 2008-ban ott habilitált. Díjai: Prize Pitrè-Salomone Marino (per i meriti, Lammel Annamáriával) 1986; Ortutay Gyula és Scheiber Sándor díj, 2009. Tudományos folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent publikációinak száma meghaladja a százat. Két szakmai könyvsorozatot szerkeszt. Kutatási témája a népi próza, különösen az eredetmagyarázó monda, az apokrif legendák, de érdeklődése a modern folklór jelenségei felé is irányul.
Introduction
Nagy, Ilona received her MA degree (Latin language and philology and ethnography) from the Eötvös Loránd University in Budapest in 1968 and began to work at the Institute of Ethnology (formerly known: Research Group of Ethnography) of the Hungarian Academy of Sciences from where she retired as senior research fellow in 2008. She spent two semesters as Herder-fellow at the University of Vienna (1972–1973). Between 1989 and 1997 she served as Vice President for Europe of the International Society for Folk Narrative Research. Since 1991 she has been teaching at the University of Pécs, where she received her PhD degree in 2001 and her habilitation in 2008. She was awarded the Prize Pitrè-Salomone Marino (per i meriti, shared with Annamária Lammel) in 1986, as well as the Gyula Ortutay Prize and the Sándor Scheiber Prize in 2009. She has published more than 100 papers in scientific journalsand edited volumes and is the editor of two scentific book series. Her research has focused on folk narratives, especially legends (origin legends), fairy tales and apocryphal writings, but her interests extend to the different challenges and problems facing modern folklore research as well.
Kutatási terület
Az ERC projektben az ószövetségi apokrif történetek folklórbeli megjelenését vizsgálja és magyar eredetmonda szöveggyűjtemény összeállításán dolgozik.
Research field
ERC project reserch: Old Testament apocryph and folklore. Text collection for Hungarian aetiological legends.
Fontosabb publikációk / Selected publications
2017: (Lammel, Annamáriával közösen): La Bibbia contadina. Storie e leggende. Edizione a cura di Roberto Alessandrini. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna.
2015: A Grimm-meséktől a modern mondákig. Folklorisztikai tanulmányok. Budapest: L'Harmattan Kiadó.
2007: A sült kakas kukorékol. Az apokrif irodalomtól a folklórig. In Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről V.) Budapest: Balassi Kiadó, 494–533.
2007: The Roasted Cock Crows: Apocryphal Writings (Acts of Peter, the Ethiopic Book of the Cock, Coptic Fragments, the Gospel of Nicodemus) and Folklore Texts. Folklore. Electronic Journal 36: 7–40.
2006: Le conte Le Christ et le forgeron et l’Évangile apocryphe de Thomas. Ethnologie française, tome XXXVI, Avril–Juin 2006–2, 227–236.
2006: The Earth-Diver Myth (Mot.812) and the Apocryphal Legend of the Tiberian Sea. Acta Ethnographica Hungarica 51 (3–4): 281–326.
2004: A föld teremtésének mondája és a Tiberiás-tengerről szóló apokrif. In Andrásfalvy Bertalan – Domokos Mária – Nagy Ilona (szerk.): Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára II. Budapest: L’Harmattan, 181–228.
2001: A kovácsok kovácsa (AaTh 753) legendamese-típus és az apokrif Tamás evangélium. In Hála József – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós (szerk.): Számadó. Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete, 471–484.
2001: Apokrif evangéliumok, népkönyvek, folklór [Apocryphal gospels, popular readings, folklore]. Budapest: L’Harmattan.
1985 (Lammel Annamáriával közösen): Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek. (A bevezetőt Erdélyi Zsuzsanna, az utószót Lammel Annamária és Nagy Ilona írta. Illusztrálta Somogyi Győző). Budapest: Gondolat Kiadó.
Az ERC projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2020: The Creation of Man. Antique Literacy-Modern Folklore. In: Present and Past in The Study of Religion and Magic. Edited by Ágnes Hesz and Éva Pócs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 7. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest, 61-70.
2017: A Föld teremtés: a teremtő Isten dilemmái. In Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.): Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 51–58.
2016: Az apokrifektől a népi bibliákig. In Hesz Ágnes – Pócs Éva (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig. Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Budapest: Balassi Kiadó, 383–413.
2015: A Szent Család menekülése Egyiptomba: adalékok a megverselt apokrif legendák („legendaballadák”) kérdéséhez. In Vargyas Gábor (szerk): VL 100. Tanulmányok Vargyas Lajos születésének 100 évfordulójára. Budapest: L'Harmattan Kiadó – MTA BTK Néprajzi Kutatóintézet, 73–106.