Monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok

Kategória

tanulmánykötet (magyar) / study book (Hungarian)

Cím

Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában (Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 1.)

Fülszöveg

Kötetünk egy induló vallásantropológiai sorozat első tagja, amelyben magyarországi, erdélyi terepeken, valamint archivális forrásokon végzett vizsgálatok eredményeit adjuk közre. A szerzők nagyrészt a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszékén 2013-ban alakult munkacsoport tagjai, hozzájuk csatlakozott néhány más egyetemeken tevékenykedő kollégájuk is. A kötet részint évek óta folyó kutatások összefoglalása, részint az új kutatások kezdetét is dokumentálja: a boszorkányság magyarországi, valamint közép- és kelet-európai megnyilvánulásait, a természetfelettivel való kapcsolat mediátorainak szélesebb rendszerében, a kölcsönhatások kontextusában értelmezve, továbbá a közelmúltban napvilágra került páratlan gazdagságú forrásanyagra támaszkodva. A kötet első tanulmánya a magyarországi boszorkányüldözés rövid történetébe illesztve ad áttekintő elemzést a hazai kutatásokról a 18. századtól napjainkig. Ezt követik a katolikus és protestáns demonológia világképalkotó, a népi kultúrát befolyásoló szerepét feltáró cikkek, amelyek az egyháztörténet és jogtörténet, valamint az egyházi elit nézőpontjából vizsgálják a kora újkor boszorkánysággal kapcsolatos eseményeit, a háttérben a felvilágosodás eszméinek térhódításával, a babonaellenes küzdelemmel 1740–1848 között. A boszorkányüldözés írott dokumentumait, perjegyzőkönyveit felhasználó tanulmányok a kora újkori városi és falusi boszorkányvádak társadalmi és kulturális kontextusának mikrotörténeti elemzését nyújtják. A kora újkori közösségek mágikus szakértőinek: gyógyítóknak, tudósoknak, táltosoknak a vizsgálata is tárgyát képezi néhány cikknek, amelyeknek a szerzői a kora újkori és a jelenkori mágikus piac rekonstruálásával a gyógyítók, nézők és táltosok tevékenységét, a boszorkányság rendszerében betöltött szerepét térképezik fel. Két nyelvészeti megközelítésű tanulmány, majd tárgy-, személynév- és helynévmutató zárja a kötetet. A könyvet szívesen ajánljuk a humán tudományok képviselőinek, de a művelt nagyközönség számára is tanulságos lehet e sokakat vonzó témák változatos tudományos megközelítése.

Kiadás éve

2014

Kiadó

Balassi Kiadó

Terjedelem

524 oldal

ISBN szám

ISBN 978-963-506-943-9

Kategória

tanulmánykötet (angol) / study book (English)

Cím

Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic)

Fülszöveg

This book provides a selection of studies on witchcraft and demonology by those involved in an interdisciplinary research group begun in Hungary thirty years ago. They examine urban and rural witchcraft conflicts from early modern times to the present, from a region hitherto rarely taken into consideration in witchcraft research. Special attention is given to healers, midwives, and cunning folk, including archaic sorcerer figures such as the táltos; whose ambivalent role is analysed in social, legal, medical and religious contexts. This volume examines how waves of persecution emerged and declined, and how witchcraft was decriminalised. Fascinating case-studies on vindictive witch-hunters, quarrelling neighbours, rivalling midwives, cunning shepherds, weather magician impostors, and exorcist Franciscan friars provide a colourful picture of Hungarian and Transylvanian folk beliefs and mythologies, as well as insights into historical and contemporary issues.

Kiadás éve

2017

Kiadó

Palgrave Macmillan

Terjedelem

412 oldal

ISBN szám

ISBN 978-3-319-54755-8

Kategória

tanulmánykötet (angol) / study book (English)

Cím

The Power of Words. Studies on Charms and Charmings in Europe

Fülszöveg

The research of the folklore genre of charms became extremely dynamic around the turn of the millennium. A number of academic disciplines allied themselves to explore manuscripts healing texts and other textual relics of verbal magic from antiquity and the middle ages. Studying this corpus has shed light on a number of previously unexplored aspects of Eurasian cultures. The authors of the twelve essays in the book, covering a wide geographical and thematic range, include representatives of European ethnology and folklore studies, contemporary and historical anthropology, as well as linguistics, the study of Classical Antiquity, mediaeval studies, Byzantine studies, Russian and Baltic studies. The essays reflect the rich textual tradition of archives, monasteries and literary sources, as well as the texts amassed in the folklore archives or those still accessible through field work in many rural areas of Europe and known from the living practice of lay specialists of magic and healers in local communities, and even of priests.

Kiadás éve

2013

Kiadó

CEU Press

Terjedelem

334 oldal

ISBN szám

ISBN 978-615-5225-10-9

Kategória

forráskiadás / source edition

Cím

Elindula boldogságos szép Szűz Mária - Ráolvasók a régi Csíkszékről (Fontes Ethnologiae Hungaricae X.)

Fülszöveg

"Takács György kötetében mintegy négyszáz ráolvasást közöl, amelyeket 1995 februárja és 2008 novembere között gyűjtött a csíki, gyergyói és kászoni székelyek, valamint a gyimesi, hárompataki és Úz menti csángók körében, jórészt tehát a hajdani Csíkszék, a későbbi Csík vármegye területén. A modern gyűjtési technikákkal rögzített hanganyag a nyelvjárási sajátságokat tükröző lejegyzésben, a szövegek elhangzásának körülményeivel, a kísérő gesztusok, cselekmények pontos leírásával kerül bemutatásra. A könyvben olvashatók az adatközlők beszámolói is a ráolvasás körülményeiről, céljáról, a szövegek átörökítéséről, tanulásáról, írott forrásairól. A közreadó tematikus csoportokba sorolta adatait; a legterjedelmesebb fejezeteket az igézet gyógyítására, valamint a zivatar elűzésére mondott szövegek képezik. A kötetet egy hosszú bevezető, az egyes szövegcsoportokat pedig egy-egy rövidebb tanulmány indítja illetve zárja le. Ezekben a szerző utal a nem teljes hosszukban közölt, kismértékben eltérő szövegvariánsokra, egy-egy szövegtípus elterjedtségére, párhuzamaira, és sok esetben a ráolvasások szövegéből és használatuk hátteréből megfejthető hiedelmek kulcsmotívumaira, azok értelmezésére is. Az olvasó e köteten keresztül egy töredékeiben még ma is élő, valamikori gazdag hiedelemvilág dokumentumaiba nyerhet bepillantást, amikor ezeknek a hasznos szövegeknek még komoly szerepük volt a mindennapi élet szükséghelyzeteiben. Ezen túl egy költői szépségekben is bővelkedő szövegvilág is elénk tárul a könyvből, amelynek példáit a huszonnegyedik órában sikerült rögzítenie Takács Györgynek. Takács György (sz. 1965) folklórkutató polgári foglalkozása mellett az 1980-as évek második felétől kezdve rendszeresen és nagy intenzitással végzett néprajzi gyűjtést Székelyföldön és Gyimesben, valamint Székelyföld és Moldva határvidékén, a hiedelemmondák, imádságok, ráolvasások témáiban. Számos, szakfolyóiratokban is megjelenő folklorisztikai tanulmánya mellett több kötetben tette közzé gyűjteményének egy-egy tematikus csoportját (a legfontosabbak: Aranykertbe aranyfa. Gyimesi, hárompataki, Úz-völgyi csángó imák és ráolvasók, 2001; Kantéros, lüdérc, rekegő. Hárompataki csángó hiedelemmondák, 2004). Utóbbi kötet 2005-ben a Magyar Írószövetség Év Könyve díjában részesült"

Kiadás éve

2015

Kiadó

L'Harmattan Kiadó

Terjedelem

774 oldal

ISBN szám

ISBN 978-963-236-884-9

❹ Publikációk | Publications